Κολλέγιο Ανατόλια Μερζιφούν Πόντου

Πηγή: Περιοδικό "ΠΟΝΤΟΣ", Έτος Β', Τέυχος Γ', Σεπτέμβριος 1910

Η εικών, την οποίαν παραθέτομεν χάριν των αποφοίτων καί φίλων της σχολής, μαρτυρεί την πρόοδον, ήτις επετελέσθη εν τη ανεγέρσει του σπουδαιοτάτον τούτον καθιδρύματος.

Το κτίριον βασίζεται επί θεμελίον βαθέων και στερεών. Ουδενός άλλου υλικού ε­κτός λίθου και σιδήρου γίνεται χρήσις, του κτιρίου οίτω καθισταμένου παντελώς ασφαλούς κατά του πυρός. Αί γωνίαι και τα παράθυρα είνε καλλιτεχνικώς διερρυθμισμένα, εν σννόλω δε μετά των λίαν επιμελώς λελαξευμένων λίθων των τοίχων θα άποτελώσιν απέριττον μεν, αλλά μοναδικόν ως προς το είδος καί απαράμιλλον ώς προς την ωραιότητα εν τώ βιλαετίω Σιβάζ κτίριον.

Η εις διαμερίσματα διαίρεσις τον κτιρίου είνε άγαν επιτυχής. Ολόκληρον το πρώ­τον πάτωμα διατίθεται εις την βιβλιοθήκην καί εις δύο ευρύτερα αναγνωστήρια, ων το μεν προωρίσται αποκλειστικώς διά ανάγνωσιν εφημερίδων και περιοδικών, το δ’ έτερον διά μελέτην διαφόρων βιβλίων, διά συνθέσεις διαλέξεων και διατριβών, ως και δι’ ιστορικάς ή επιστημονικάς μελετάς πρόσωπα επί τούτω οριζόμενα θα επιτηρώσι την βιβλιοθήκην παρέχοντα βιβλία έξ αυτής παντί τω αίτούντι.

Το δεύτερον πάτωμα θα περιλάβη μέγα και καλώς φωτιζόμενου Μουσείον, επίσης δε και μίαν παράδοσιν διά την διδασκαλίαν των φυσικών επιστημών.
Μετά χαράς άναγράφομεν ότι υπήρξαν αρ­κετοί εκ τών υποσχεθέντων υλικήν υποστή­ριξην, οίτινες εκπλήρωσαν εγκαίρως τας συ­νεισφοράς των.

Κατάλογος των ονομάτων των τοιούτων συν τω υφ' εκάστου καταβληθέντι ποσώ ετέθη εντός του ακρογωνιαίου λίθου κατά την επίσημον τελετήν της καταθέσεως των θεμελίων.

Νυν μέγα ποσόν λίθον λελαξευμένων ευρίσκεται σωρευμένον προ του κτιρίον, αί δε σιδηραί ράβδοι είνε έτοιμοι προς χρήσιν.

Λυπούμεθα όμως ότι δεν είμεθα εις θέσιν να πληρώσωμεν το αντίτιμον του σιδήρου, καθότι υπάρχουσιν ακόμη πλείστοι, οίτινες καθυστερούσι τας συνδρομάς των, αναβάλλοντες πάντοτε την πληρωμήν διά το "προσεχές έτος". Πάσα εργασία εσταμάτησε, διότι αδυνατούμεν να εξακολουθώμεν επιβαρύνοντες τα ήδη αρκετά βαρύ παθητικόν μας.

Εξοφλήσεις και πληρωμαί του "προσεχούς έτους" δεν ανεγείρουν κτίριον, οίον το παρόν. Διό θερμώς παρακαλούμεν τους φίλους ημών, ίνα εκπληρώσιν όσον ένεστι τάχιον τας χρηματικάς των υποσχέσεις. εάν δε δυσκολεύωνται εις την εφ' άπαξ καταβολήν ολοκλήρου του ποσού, ας καταβάλλωσι τούτο κατά δόσεις.

Τουντεύθεν προτιθέμεθα να δημοσιεύσομεν εις τα εν τη Σχολή εκδιδόμενα περιοδικά "Πόντον" και "Nor Aik" τας εκάστοτε αποστελλομένας συνεισφοράς, ίνα κρατήσωμεν ούτω ενήμερους τους ενδιαφερομένους.

Κάμνοντες δε αρχήν από δήμερον δηλούμεν, ότι παρελάβομεν παρά του ιατρού κ. Eminian την εκ 12 λιρών συνδρομήν του.

Αναμένομεν ωσαύτως θερμήν υποστήριξιν παρά πάντων, οίτινες εχρημάτισαν πότε μαθηταί εν τη Σχολή μας διά το πρωτοφανές τούτο εν Τουρκία επιχείρημα αποφοίτων και μαθητών.

Το κτίριον θα απαιτήση υπέρ τας χιλίας λίρας, αλλ'όμως θα είνε εις θέσιν να αντέχη εις χιλιάδας ετών.

Θα καταρτίσωμεν λεύκωμα, εν τω οποίω θα θεωρήσομεν μεγίστην δι' ημάς τιμήν να αναγράψωμεν τα ονόματα και να αναρτίσωμεν εν αυτώ, ει δυνατόν, τας φωτογραφάς εκείνων, οίτινες κατώρθωσαν να φέρουν εις πέρας τοιάυτην δυσκατόρθωτον επιχείρησιν.

Το καθίδρυμα θα επιδιώκη ούχι την διαφήμισίν του, αλλά τον διαφωτισμόν της χώρας.

Εμπρός λοιπόν, επί το έργον!

Κάρολος Κ. Τρέισυ
Διευθυντής του εν Μερζιφούντι Ανατολικού Κολλεγίου

Πηγή: Περιοδικό "ΠΟΝΤΟΣ", Έτος Β', Τέυχος Γ', Σεπτέμβριος 1910

North College, Anatolia College, Marsovan, Turkey in Asia. Photo Dildilian Bros.

Πηγή
Περιοδικό "ΠΟΝΤΟΣ", Έτος Β', Τέυχος Γ', Σεπτέμβριος 1910

Σχόλια